Read More

Please – เอิ๊ต ภัทรวี

เนื้อเพลง เพลง Please (ANOTHER VERSION) – เอิ๊ต ภัทรวี รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขา รู้ถึงฉันขอร้องยังไง เธอคงต้องลืมเรื่องของเรา…
Read More

PLEASE – Atom อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง เพลง PLEASE – Atom อะตอม ชนกันต์ รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขา รู้ถึงฉันขอร้องยังไง เธอคงต้องลืมเรื่องของเรา เพราะว่าเขา…