FAKE (เฟค) - SIN ซิน
Read More

FAKE (เฟค) – SIN ซิน

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง FAKE (เฟค) – SIN ซิน เธอยืนต่อหน้าฉัน เธอยืนต่อหน้าฉัน และบอกว่าเธอรักกันตั้งเท่าไร พอเธออยู่กับใคร พอเธออยู่กับใคร ก็พูดถึงกันเหมื…