ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง3 ข้อ (THREE) – โก๊ะ นิพนธ์ ข้อที่ 1 เธอถามทุกทีที่เจอ...