MAI AOW (ไม่เอา) - DABOYWAY x YOUNGOHM
Read More

MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลง MAI AOW (ไม่เอา) – DABOYWAY x YOUNGOHM Hook: เธอบอกว่าแก้วสุดท้าย ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา กูจะยังไม่ไป ไม่ไป ไม่ไป ไม่เอา หกโมงค่อย…