Read More

ทางของฝุ่น (Dust) – Atom ชนกันต์

เนื้อเพลง เพลงทางของฝุ่น (Dust) – Atom อะตอม ชนกันต์ อย่าให้ฉันรั้ง เธอไว้เลย จากตรงนี้ยังอีกไกล ยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ ต้องคว้า อย่าจมอยู่กับฉันเลย จากตร…