คนแปลกหน้า (Friend Version) – Portrait พอร์เทรท

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคนแปลกหน้า (Friend Version) – Portrait พอร์เทรท
น้อยลง ความรู้สึกดีๆ ดูน้อยลงทุกที
ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่
น้อยใจ ต่อให้พยายามสักแค่ไหน
แต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจก็ยิ่งน้อยลง..ไป

* มีอะไรอยู่ในใจเธอ ไม่รู้ สิ่งใดที่เธอนั้นคิดอยู่
สายตาเธอเหมือนไม่รู้จักกัน..แล้ว

** เป็นคนอื่นไปแล้วจริงๆ หรือว่าเธอแกล้งทำ
ฉันเป็นคนแปลกหน้าของเธอเมื่อไหร่ ช่วยบอกให้เข้าใจ
เป็นคนอื่นไปแล้วจริงๆ หรือว่าเธอลืมไป
เธอลืมไปแล้วว่าเรารักกันใช่ไหม
คนแปลกหน้าคนนี้ ยังรักเธออยู่ จำไว้

ซ้ำ *,**
…เธอจึงไม่สนใจ
เป็นคนอื่นไปแล้วจริงๆ หรือว่าเธอลืมไป
เธอลืมไปแล้วว่าเรารักกันใช่ไหม
คนแปลกหน้าคนนี้ ยังรักเธออยู่ จำไว้

น้อยลง ความรู้สึกดีๆ ดูน้อยลง ทุกที
ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่…


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง คนแปลกหน้า (Friend Version) – Portrait พอร์เทรท)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ songdee.com

กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ งดโพสข้อความลูกโซ่ทุกชนิด, ขอเพลง แจกเพลง mp3, ข้อความโฆษณาทุกประเภท และอื่นๆที่ไม่เหมาะสม

3 Comments

 1. ~love เทอ~ 01/06/2010 ที่ 18:05 -

  เพลงเพราะดีน่ะค่ะ ^^
  ซึ้งด้วย T-T

  ชอบค่า

 2. Fondooz 04/01/2009 ที่ 11:17 -

  เ ป็ นค น อื่ น ไ ป แ ล้ ว จ ริ ง ๆ ห รื อ ว่ า เ ธ อ แ ก ล้ ง ทำ
  ฉั น เ ป็ น คน แ ป ล ก ห น้ า ข อ ง เ ธ อ เ มื่ อ ไ ห ร่ ช่ ว ย บ อ ก ใ ห้ เ ข้ า ใ จ
  เ ป็ น ค น อื่ น ไ ป แ ล้ ว จ ริ ง ๆ ห รื อ ว่ าเ ธ อ ลื ม ไ ป
  เ ธ อ ลื ม ไ ป แ ล้ ว ว่ า เ ร า รั ก กั น ใ ช่ ไ ห ม
  >>> คนแปลกหน้าคนนี้ ยังรักเธออยู่ จำไว้<<<

 3. Fondooz 04/01/2009 ที่ 11:12 -

  มี๊ให้ลิ๊ง=>>>>ลิ๊งของมี้